پنجشنبه، مرداد ۱۸، ۱۳۹۷

18مرداد 🔴 اعتصاب تاکسی داران مهران 🔸در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و پاسخ نگرفتن در مورد مطالبات شان