شنبه، مرداد ۲۰، ۱۳۹۷

فیلم + اعتصاب بازار کفاشان شعار جمعیت : ایرانی با غیرت،‌ حمایت حمایت- مردم از هموطنان به ویژه در تهران می‌خواهند که به آنها بپیوندند 20 مرداد شنبه 97