شنبه، مرداد ۲۰، ۱۳۹۷

تجمع مردم سراوان در مقابل فرمانداری برای کارت بنزین، فرماندار بخاطر ناتوانی در پاسخ فرار کرد. ۲۰ مرداد