پنجشنبه، مرداد ۱۸، ۱۳۹۷

بعد از فروش آب خوزستان به عراق و قیام مردم برای آب وقطع آب به عراق بدنبال قطع انتقال آب شرب به ‎عراق، عراقیها هرروز ‎هورالعظیم را آتش می زنند تا دودش به سمت ‎خوزستان بیاید