پنجشنبه، مرداد ۱۸، ۱۳۹۷

مدیر گروه تلگرامی شهرک صنعتی امیرکبیر(گروه شاپورجدید) دیشب پس از دوروز ناپدید بودن، جنازه ش توجاده شهرضا پیداشده