یکشنبه، مرداد ۲۱، ۱۳۹۷

نامه فرزند یک کارگر راه آهن زاهدان چندوقتی پدرم کارمیکندوراه آهن پولش رانمیدهد پول برای خرید نان نداشتیم ومن صندوق صدقه خودم راشکستم برای خریدنا