یکشنبه، مرداد ۲۱، ۱۳۹۷

فیلم +ترس از قیامهای مردمی باعث شده رژیم آخوندی برای سرکوب تمام نیروهای سرکوبش را به کار گیرد جابجایی ادوات نظامی ۲۰ مرداد۹۷ جاده صفه اصفهان درمقابل قیامها، توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد